Stavby

Investiční činnost byla zpočátku realizována pouze z účelových příspěvků zřizovatele, následně za podpory dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a od 2004 se spolufinancováním z fondů EU, které v současném rozpočtu představují největší finanční objem. Proces projektu za předpokladu správného fungování projektového týmu zahrnuje :

  • fázi přípravnou : investiční záměr, zpracování projektové dokumentace, majetkoprávní vypořádání, zajištění správních rozhodnutí, podání žádosti o dotaci, zadávací řízení na zhotovitele
  • fáze realizace : realizace stavebních prací, plnění opatření publicity, kolaudace a zajištění užívání silnice
  • fáze provozní : zajištění udržitelnosti výstupů projektu, provádění kontrolních prohlídek a běžné údržby

 

Základním cílem projektů je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti, jsou zaměřeny na zlepšení technických parametrů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a také na snížení nepříznivých dopadů silničního provozu.

Realizací projektů se vytváří podmínky pro lepší dopravní obslužnost, zkvalitnění života obyvatel, další rozvoj území a podporu turistického ruchu.