Slavnostní otevření stavby „III/49918 křižovatka s I/71 – Kuželov“

Dne 16. září 2020 byla za účasti zástupců Jihomoravského kraje; vedoucího partnera projektu Trenčianského samosprávného kraje; hlavního přeshraničního partnera Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje; obce Kuželov; zhotovitele stavebních prací firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. a okolních obcí slavnostně otevřena stavba „III/49918 křižovatka s I/71 – Kuželov“, která je součástí projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Myjavska a Horňácka“ v rámci přeshraničního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti lokalit s kulturními a přírodními památkami v příhraničních regionech Myjavska a Horňácka prostřednictvím rekonstrukcí
silnic. Realizací investičních aktivit se zlepší dostupnost příhraničního území a zároveň se zvýší atraktivnost pro návštěvníky a obyvatele regionu.

Stavba III/49918 křižovatka s I/71 – Kuželov řeší rekonstrukci silnice v úseku od křižovatky se silnicí I/71 po začátek obce Kuželov. Úsek rekonstrukce silnice je dán provozním staničením km 0,000 – 2,953 celkové délce 2,953 km. Rekonstrukce byla provedena metodou recyklace za studena na místě s novou obrusnou a ložnou vrstvou z asfaltového betonu. Současně stavba
zahrnovala reprofilaci souběžných příkopů povrchového odvodnění, rekonstrukci stávajících propustků a úpravu napojení sjezdů na komunikaci.

Celkové náklady stavby činily 1 187 335,31 EUR, výše poskytnuté podpory je schválena z EU ve výši 85% a ze státního rozpočtu 5%.

Navazujícím úsekem, který byl také součástí slavnostního otevření, byla oprava silnice „III/49918 Kuželov, průtah”, kde bylo provedeno vyrovnání a zesílení povrchu asfaltovým betonem. Délka úseku je 1,014 km, celkové náklady 3,3 mil Kč.