Organizace je držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001:2016 a certifikátu environmentálního mamagementu  ISO 14001:2016

ISO 9001

ISO 14001

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje je příspěvková organizace kraje zřízená ke dni 14. září 2001 zřizovací listinou Jihomoravského kraje vydanou v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), schválenou zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 13.9.2001 Usnesením č. 154/01/Z5.

Základní údaje

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337

Název:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Územní působnost:
Jihomoravský kraj

Identifikační číslo:
70932581

Sídlo organizace:
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno

Zřízena ke dni:
14.září 2001

Platná zřizovací listina:
Zřizovací listina z 17.9.2009 , Usnesení ZJMK 427/09/Z 8
 
Obchodní rejstřík:
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložka číslo 287
Nižší organizační jednotky oblasti
Sever, se sídlem Blansko,
Komenského 1685/2, 678 01  Blansko
Střed, se sídlem Brno, Ořechovská 541/35, Horní Heršpice, 619 00  Brno 
Jih, se sídlem Břeclav, Lidická  3446/132A, 690 03  Břeclav 
Západ, se sídlem Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo
 
Datová schránka: k3nk8e7
 

Organizační schéma od 1.1.2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje je právním nástupcem SÚS Blansko, SÚS Brno, SÚS Břeclav, SÚS Hodonín, SÚS Vyškov, SÚS Znojmo sloučených ke dni 1.října 2001. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

 

 

Hlavní účel a předmět činnosti (hlavní činnost)

– výkon vlastnických práv k silnicím, jejich součástem a příslušenstvím ve vlastnictví Jihomoravského kraje 
– správa a údržba silnic, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Jihomoravského kraje
– investiční činnost na silnicích ve vlastnictví Jihomoravského kraje

– výkon vlastnických práv, správa, údržba a investiční činnost na objektech dopravní infrastruktury, pokud je tato činnost uložena usnesením RJMK nebo ZJMK.

Jde zejména o tyto činnosti:

 1. vedení evidence silnic,
 2. prohlídky silnic,
 3. prohlídky mostních objektů,
 4. údržba a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství,
 5. údržba a oprava mostů,
 6. zimní údržba silnic
 7. zakrývání, odstraňování a likvidace nepovolených reklamních zařízení
 8. další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Doplňková činnost:

Mimo svou hlavní činnost je SÚS JMK oprávněná provádět doplňkovou činnost, nenaruší-li plnění hlavního účelu příspěvkové organizace (viz výše).

Povoleny jsou níže uvedené okruhy doplňkové činnosti:

 1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 2. specializovaný maloobchod
 3. inženýrská činnost v investiční výstavbě
 4. opravy silničních vozidel
 5. údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 6. poskytování technických služeb
 7. pronájem a půjčování věcí movitých
 8. projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou Jihomoravského kraje, který jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu k otisku razítka příspěvkové organizace připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele, který jej v době nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu.

Vymezení majetku a majetkových práv a povinností:

Organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele svěřeným jí zřizovací listinou.

Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena:
 • bezúplatným převodem od zřizovatele;
 • darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
 • děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je povinna dědictví odmítnout;
 • jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

Příspěvková organizace je oprávněna:

 • nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek s výjimkou nemovitého majetku;
 • vlastním jménem a na vlastní účet pronajmou a poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu jednoho roku včetně; doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce se stejným subjektem opakovaně pouze jedenkrát; k dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele; pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace;
 • pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky silnici nebo silniční pozemek bez předchozího souhlasu zřizovatele vlastním jménem a na vlastní účet za účelem zvláštního užívání ve smyslu §25 zákona č. 13/19997Sb., o pozemních komunikacích v platném znění na dobu pěti let včetně; na dobu delší pěti let pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
 • vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost organizace a vztah organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 6 mil. Kč bez DPH, je organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby;
 • požádat o přidělení finančních prostředků v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem;
 • realizovat investiční činnost financovanou z investičního fondu organizace v hodnotě nad 6 mil. Kč bez DPH v jednotlivých případech pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
 

Příspěvková organizace je povinna zejména:

 • využívat svěřený majetek k výkonu hlavní a doplňkové činnosti;
 • pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj , majetek udržovat a chránit před chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněným zásahem;
 • trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývající;
 • při pronájmu majetku sjednávat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li p cenu regulovanou státem, v případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného;
 • vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí;
 • využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se svěřeného majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních, vystupovat jménem vlastníka v soudních řízeních vyplývajících z práv a povinností vlastníka silnic dle zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl, č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění;
 • řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisy zřizovatele.