Informace k uložení inženýrských sítí

UKLÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DO POZEMKŮ POD SILNICEMI II. A III. TŘÍD VE VLASTNICTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE/VZNIK SLUŽEBNOSTI

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene /před /a realizační smlouvy o zřízení věcného břemene /po realizaci stavby/, a tím i vznik příslušné služebnosti inženýrských sítí se podávají výhradně prostřednictvím příslušné oblasti SÚS JMK pouze v tištěné podobě, obvykle doručením poštou.

Po předchozí telefonické domluvě, v případě rozsáhlých a nebo složitějších zásahů, lze přijmout žádost i osobně. Níže uvedené oblasti přijímají žádosti v rozsahu působnosti dle bývalých okresů a spojením viz níže. Rozhodující je katastrální území předmětného pozemku, ke kterému bude služebnost zřizována.

Na našich webových stránkách jsou uvedeny naše oblastní SÚS JMK včetně jejich působností a katastrálních území, které mají ve správě.

Kontakty na příslušné oblasti SÚS JMK :

 oblast  Sever
oblast  Střed
SÚS JMK – OBLAST SEVER SÚS JMK – OBLAST STŘED
Komenského 1685/2 Ořechovská 541/35
678 01  Blansko 619 00  Brno – Horní Heršpice
 vedoucí oblastí:  
Ing. Miloš Bažant Ing. Vojtěch Vybíral 
tel.:547 120 358 tel.:547 120 400
e-mail: milos.bazant@susjmk.cz e-mail: vojtech.vybiral@susjmk.cz

 

oblast  Jih
 oblast  Západ
SÚS JMK – OBLAST JIH SÚS JMK – OBLAST ZÁPAD
Lidická  3446/132A Kotkova 3725/24
690 03  Břeclav  669 02 Znojmo
 vedoucí oblastí:  
Ing. Hádlík Ladislav Ing. Jaroslav Kosík
tel.:547 120 950 tel.:515 211 200
e-mail: ladislav.hadlik@susjmk.cz e-mail: jaroslav.kosik@susjmk.cz

 

Rozsah působnosti oblast Sever (okres Blansko, část Brno – venkov, Tišnovsko)

Rozsah působnosti oblast Střed (okres Brno – venkov, okres Brno – město + okres Vyškov)

Rozsah působnosti oblast Jih      (okres Břeclav + okres Hodonín)

Rozsah působnosti oblast Západ (okres Znojmo)

 1. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům ve vlastnictví JMK/

Do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje lze ukládat inženýrské sítě pouze na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Tato smlouva bude uzavřena před požádáním orgánů k povolení stavby.

Žadatel:

 • vyplní žádost (formulář viz „Žádosti“ – webové stránky SÚS JMK)
 • doloží požadované přílohy, zejména technické podmínky stavby /vyhotovení technických podmínek předchází samotné žádosti; vyjádření k projektové dokumentaci stavby/
 • originál 3 ks projektové dokumentace nebo situačního výkresu stavby
 • doručí na příslušnou oblast
 • pro žádosti na území města Brna platí předchozí stanovení technických podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno   tel.: +420 532 144 111

Příslušná oblast :

 • provede kontrolu správnosti a úplnosti žádosti a postoupí na ředitelství SÚS JMK
 • ředitelství – oddělení MAJETKO-SPRÁVNÍ zkompletuje žádost a doručí – Odboru majetkovému Krajského úřadu Jihomoravského kraje, k dalším legislativním úkonům
 • Na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a prokázáním souhlasu na projektové dokumentaci nebo situačního výkresu stavby, vlastníka pozemku (JMK), vydá příslušný orgán souhlas se stavbou, územní rozhodnutí, stavební povolení aji. Nejméně 3 týdny před zahájením stavebních prací vydá speciální stavební úřad (Odbor dopravy, místně příslušný), povolení o zvláštním užívání silnice, a to na základě písemné žádosti ze strany žadatele, po celou dobu stavby. Před stavbou bude uzavřen protokol o předání nemovitosti mezi žadatelem a zástupcem příslušné oblasti a po stavbě zpětné navrácení nemovitosti při splnění technických podmínek stavby, který bude korespondovat s vydaným zvláštním užíváním tělesa silnice po celou dobu stavby.
 • Přílohou dokládáme vzorové řezy hutnění pro opravy silnic po uložení inženýrských sítí (viz ŽÁDOSTI).

 

 1. Smlouvy o zřízení věcného břemene -zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví JMK

Po uložení inženýrské sítě (sítí) do pozemku(ků) ve vlastnictví Jihomoravského kraje (nejdéle do 6 měsíců od dokončení stavy) a na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, bude podána žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, se všemi aspekty dle uzavřené sbs vb.

Žadatel:

 • vyplní žádost (formulář viz „Žádosti“ – webové stránky SÚS JMK)
 • doloží požadované přílohy, zejména originál nebo úředně ověřený geometrický plán s vyznačením věcného břemene v počtu 3 ks/pokud je žadatelů více jak 1, potom s každým dalším o jedno vyhotovení GP navíc/
 • kopie předávacích protokolů o předání nemovitosti před zahájením a po ukončení stavby

 

Příslušná oblast SÚS JMK postupuje stejně jako při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene viz výše.

 

Případné dotazy :

Pí. Ivana Ševčíková – vedoucí Odd. MAJETKO-SPRÁVNÍHO – ředitelství SÚS JMK

Tel.: 547 120 326
Mail: ivana.sevcikova@susjmk.cz

V Brně 07.05.2020